Ireneusz JankowskiIreneusz Jankowski

Ireneusz Jankowski (ur. 26 kwietnia 1947 r. w Sokołowie Podlaskim) – (ur. 1947 r. w Sokołowie Podlaskim) – artysta plastyk, pedagog, animator kultury

Wykształcenie artystyczne zdobył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych ( obecnie ASP ) w Gdańsku ( dyplom w 1986 r.). Ukończył także Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim (2000 r.).

Ireneusz Jankowski w swojej twórczości zajmował sią przede wszystkim pejzażem ale stopniowo zmieniał tematykę i wprowadzał różnorodne środki plastycznego przekazu. Abstrakcja geometryczna jest zwieńczeniem jego twórczych poszukiwań, które miały początek w przetworzeniu, analizie i syntezie krajobrazu oraz miejskiego pejzażu. Jego prace są bardzo konsekwentne kompozycyjnie, a jednocześnie wyszukane kolorystycznie. Są połączeniem malarstwa z elementami przestrzeni. Twórca wykorzystuje w swoich pracach różne elementy plastyczne, wprowadzając także relief i tworząc specyficzną, własną technikę.

Przez długi czas realizował się przede wszystkim w pracy pedagogicznej. Zajmował się także edukacją kulturalną i animacją kultury. Za działalność edukacyjną otrzymał wiele nagród , m.in.: Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy (2017), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1996) i inne. Otrzymał także stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki (1996). Od 1992 r. prowadzi autorski program plastyki w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Jako pedagog, dla którego nauczanie jest dużą pasją, wykształcił całą rzeszę przyszłych absolwentów studiów plastycznych, którzy obecnie są znanymi polskimi artystami.

W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych. Brał też udział w wielu wystawach zbiorowych, plenerach, targach sztuki, akcjach i warsztatach artystycznych w kraju i za granicą.

Mieszka w Warszawie.

Ireneusz Jankowski (born in 1947 in Sokołów Podlaski) - visual artist, educator, animator of culture

He received his artistic education at the State College of Fine Arts (now the Academy of Fine Arts) in Gdańsk (diploma in 1986). He also graduated from Postgraduate Studies in Politics and Education Management at the University of Warsaw (2000).

In his work, Ireneusz Jankowski was primarily concerned with landscapes, but he gradually changed the subject matter and introduced various means of artistic communication. Geometric abstraction is the culmination of his creative research, which began with the processing, analysis and synthesis of landscape and urban landscapes. His works are very consistent in terms of composition and, at the same time, sophisticated in terms of colors. They are a combination of painting with elements of space. The artist uses various artistic elements in his works, introducing also a relief and creating his own specific technique.

For a long time, he was mainly involved in teaching. He was also involved in cultural education and culture animation. He has received many awards for his educational activities, including the Award of the President of the Capital City of Of Warsaw (2017), Medal of the National Education Commission (2006), Award of the Minister of National Education (1996) and others. He also received a scholarship from the Ministry of Culture and Art (1996). Since 1992, he has been running his own art program at the XXXIV Secondary School in Warsaw. As a teacher for whom teaching is a great passion, he educated a whole crowd of future graduates of art studies, who are now well-known Polish artists.

He has dozen individual exhibitions in his portfolio. He also took part in many group exhibitions, open-air events, art fairs, actions and art workshops in Poland and abroad.

Lives in Warsaw.

Wystawy i działania artystyczne

Wystawy indywidualne

 1. 1989 – SPTPAP Galeria „Młynarska” – Warszawa
 2. 1990 – Galeria Wiejska – Sulęczyno
 3. 2005 – Galeria 34 – Warszawa
 4. 2014 – Miejskie Muzeum miasta Korczula – Chorwacja
 5. 2015 – Galeria U; DK Stokłosy – Warszawa
 6. 2015 – Galeria Elektor – Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
 7. 2016 – Galeria MCK – Płońsk
 8. 2017 – Galeria Schody – Warszawa
 9. 2017 – Galeria Ostrołęka – „Przetworzenia” – OCK, Ostrołęka
 10. 2019 – Galeria na Smolnej 9 – kompozycje plastyczne „Zabawa formą” – Dom Kultury Śródmieście, Warszawa
 11. 2020 – Międzypokoleniowa Klubokawiarnia - kompozycje plastyczne „Postrzeganie świata” – MKK DKŚ Warszawa
 12. 2020 – Galeria Sztuki MILANO – obrazy przestrzenne „Kompozycje” – Warszawa
 13. 2021 – Galeria ŁAZIENKOWSKA – „W poszukiwaniu geometrii” - Warszawa
 14. 2021 – Galeria Sztuki SPOTW – „Proste, ukośne” - Warszawa
 15. 2022 – Galeria RESURSA - „SKOJARZENIA, INTERPRETACJE...” - Żyrardów
 16. 2023 – Galeria Sztuki Współczesnej – 101 Projekt – „FIGURY” – Warszawa

Wystawy zbiorowe

 1. 1982 – Wystawa poplenerowa – „Potęgowo’82” – Galeria Sztuki BWA Sopot
 2. 1982 – IV Międzywojewódzkie Warsztaty Plastyczne „Krasnobród’82”
 3. 1984 – VI Międzywojewódzkie Warsztaty Plastyczne „Krasnobród’84”
 4. 1986 – III Wystawa Poplenerowa „Łąck’86” – „Galeria Profile” – SBWA Warszawa
 5. 1987 – IV Wystawa Poplenerowa „Łąck’87” – „Galeria Profile” – SBWA Warszawa
 6. 1987 – InterArt’87 – Poznań
 7. 1988 – InterArt’88 – Poznań
 8. 1988 – Wystawa poplenerowa „Łąck’87” – Państwowe Stado Ogierów w Łącku
 9. 1988 – Wystawa poplenerowa „Wymój’88” – SPTPAP ul. Młynarska, Warszawa
 10. 1989 – I Międzynarodowa Wystawa – „Piękno ginącej przyrody – sztuka w ochronie środowiska” – Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – Warszawa
 11. 1989 – Wystawa Sztuki Polskiej – Bruksela
 12. 1990 – Wystawa Sztuki Użytkowej – Bazylea
 13. 1990 – Wystawa Sztuki Użytkowej – Monachium
 14. 1990 – „Intermedia’90” – BWA Olsztyn
 15. 1991 – Wystawa Sztuki Użytkowej – Bazylea
 16. 1992 – „O samodzielność w sztuce” – Galeria Inicjatyw Twórczych – Warszawa
 17. 2017 – Plener Kurpiowski „Czarnia’2017” – Galeria Ostrołęka – Ostrołęka
 18. 2019 – Wystawa poplenerowa OCK w Meppen – Niemcy
 19. 2019 – 30 lat galerii Milano w Warszawie - Polska
 20. 2020 – Wystawa zbiorowa – Galeria MILANO – Warszawa
 21. 2021 – Wystawa zbiorowa – Galeria Sztuki SPOT-W, Station of Art. – Warszawa
 22. 2022 - Wystawy zbiorowe w galeriach i domach aukcyjnych

Inne ważniejsze działania kulturalno-edukacyjne

 • Nauczyciel przedmiotów artystycznych (plastycznych) – prowadzenie autorskiego programu plastyki w XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
 • Współtwórca autorskiego programu plastyki w szkołach licealnych
 • Doradca i metodyk MEN, nauczyciel konsultant ds. sztuki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • Prowadzenie niepublicznej placówki artystycznej „Studio Kształcenia Plastycznego”
 • Prezes Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 • Współpraca z organami samorządowymi m.st Warszawa w zakresie animacji kultury
 • Wymiany międzynarodowe z Hiszpanią i Chorwacją dotyczące kultury i sztuki

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa