Wstęp do publikowanych zdjęć prac - Pismo „Las Rzeczy” -12/2006

Prezentowane w bieżącym numerze „Lasu Rzeczy” rysunki są wypowiedzią twórczą artystki - Barbary Zielińskiej-Jankowskiej. Autorka, ceniona rzeźbiarka, zmierzyła się w nich z trudnym zagadnieniem wpisania przestrzeni w płaszczyznę kartki. Posługując się techniką rysunku, węglem i pastelem, kształtuje wielowymiarową rzeczywi­stość, przefiltrowaną poprzez własną indywidualność i wyjątkową wrażliwość. Kreowane przez artystkę wnętrza są kompilacją elementów realnych, ale zniekształconych poprzez dramatyzm plam światła i rozedrganie kreski.

Szczególna rola w budowaniu obrazu została nadana zwykłym przedmiotom kształtującym przestrzeń życiową człowieka: krzesłu i oknu. Poprzez zabiegi defor­macji, kontrasty uzyskane pełną napięcia grą świateł i cieni, zyskują one znaczenie głębsze, są kierowane w wymiar metafizyczny. W wielu pracach w procesie odrealniania rzeczywistości bierze udział również natura, która staje się elementem dialogu między przestrzenią ze­wnętrzną a wnętrzem autorki. Będąc pomostem, stanowi ona jednocześnie integralną część obu ob­szarów.

W pracach Barbary Zielińskiej-Jankowskiej pojawia się również zarys sylwetki człowieka. Nie redukuje się on jednak tylko do komponentu przestrzeni za­mkniętej pomiędzy zdeformowanym krzesłem a oknem, ale raczej wydaje się szybować w niczym nieograniczonej ponadwymiarowej strefie. Zostaje on wydarty z ograniczeń przyziemności i skierowany w sferę pozarozumowych zmagań z własnymi lękami. Doznając uczuć w przestrzeni metafizycznej i stając na szczycie wszechświata, jest skazany na odizolowa­nie i odrzucenie.

Postacie w rysunkach artystki są zniekształcone, po­zbawione cech identyfikacyjnych. Można powiedzieć, że ewoluują w metaforę wewnętrznego „ja" autorki, a tym samym ona staje się nie tylko twórcą, lecz tak­że bohaterka swoich obrazów.

Barbara Zielińska-Jankowska w latach 1972 - 1977 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała na Wydziale Rzeźby w pracowniach: prof. Zofii Demkowskiej i prof. Boh­dana Chmielewskiego. Pracuje twórczo w zakresie rysunku i medalierstwa. Jest autorką wystaw indywi­dualnych. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Kinga Twarowska-Trukan